Démokozé èvè Marvel (Trinidad)

Pou sa ki pa té sav, ni moun ka palé Kwéyòl toujou pakòté Trinidad. Jodi-la nou ka kozé tibwen èvè Marvel. On jèn boug ki ka goumé pou fè Kwéyòl roupran plas a’y an péyi-lasa.

Kwéyòl Trinidad
© Statistiques Mondiales

Bonjou, ki non ou?
Non-mwen sé Marvel Henry.

Ki laj ou?
Mwen ni venn-sis lanné.

Depi kitan ou ka palé Kwéyòl?
Mwen ka palé Kwéyòl dépi tan mwen té yon ti-mamay.

Ki mannyé ou aprann palé’y? / Ki moun ki aprann vou palé Kwéyòl?
Sé maman-mwen épi gwan-matant mwen ki apwann mwen palé Kwéyòl.

Es ou té ni dwa palé Kwéyòl lè ou té ti moun?
Wi, fanmi-mwen té ka palé ban mwen an Kwéyòl épi yo té éspéwé mwen wéponn an Kwéyòl.

Ka paran ou té ka di lè yo té ka tann vou palé’y?
Mmwen-mwen pa té janmen défann mwen palé Kwéyòl pyès. Malgwé Papa-mwen pa sa palé Kwéyòl, i pa té janmen vin faché lè i tann mwen ka palé y.

Èvè ki moun ou té ka palé’y pi souvan?
Lè mwen té ka palé Kwéyòl lakay-mwen, mwen té ka palé pli souvan épi Maman-mwen.

Péti ou ba mwen lopinion ou asou situasyon a Kwéyòl adan péyi ou?
Lanng Kwéyòl pa fò adan péyi-mwen an. Antanlontan tout moun, ti-moun épi gwan-moun té ka palé lanng-la kon lanng maman yo. Apwézan sé vyé gwan-moun tousèl ki ka palé Kwéyol.

Es ou pé rakonté mwen on titim? Tala ou préféré.
Dlo-mwen dous, mwen ni yon sèl chivé lonng
mwen sé yon…..
koko vè!

Nichtwèl a Marvel pou tou sa ki lé aprann plis asou Kwéyòl Trinidad : http://trinikalalou.blogspot.fr/

Foto : http://www.statistiques-mondiales.com/cartes_pays/carte_trinidad.htm

Laisser un commentaire